Vyplňte všechny informace!

Registrace

* Volitelné

NAHRAJTE SVŮJ PŘÍBĚH

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies, které zlepší vás zážitek. Více informací
Souhlasím
Pravidla a podmínky použití stránky.
Pravidla používání souborů Cookies.
Co jsou cookies?
Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Pomáhají identifikovat Vaše zařízení pro náš server. Běžně pomáhají zajistit, aby webové stránky fungovaly lépe a efektivněji. Webové stránky totiž dokážou tyto soubory přečíst i přepsat a cookies jim umožňují, aby rozpoznaly a zapamatovaly si důležité informace, díky nimž pro vás bude užívání pohodlnější. K čemu cookies slouží? Cookies pouze zaznamenávají například, jaké stránky byly navštíveny dotyčným zařízením a jak dlouho návštěva trvala. Uživatelé mají možnost nastavit své počítače tak, aby přijímaly všechny cookies, upozornily je, když cookie přijmou, nebo cookies nepřijímaly vůbec. Těmto uživatelům pak samozřejmě nemohou být poskytnuty určité osobní služby. Cookies třetích stran Používáme zásuvné moduly sociálních sítí Facebook a Google. Pro informace o provozovatelích sociálních sítí, jejichž moduly jsou na webu využívány, prosím, navštivte sekce ochrany soukromí na těchto odkazech:

www.facebook.com/about/privacy/
www.google.cz/intl/cs/policies/privacy/
SOUHLASÍM
Podmínky použití internetových stránek

Užívání těchto internetových stránek se řídí níže uvedenými podmínkami. Tyto podmínky se vztahují na veškeré uživatele, kteří tyto internetové stránky navštíví. Každý uživatel je povinen se s těmito podmínkami seznámit.

Provozovatel:
Tyto internetové stránky provozuje společnost Toyota Central Europe – Czech s.r.o., Bavorská 2662/1, 150 00 Praha - Stodůlky (dále jen „provozovatel“).

Zpracovatel:
Obsah těchto internetových stránek a zpracovatelem osobních údajů je: Vivaki Czech Republic, divize Newcast, Jankovcova 23, 170 00 Praha 7.

Rozhodné právo:
Jakékoli vztahy vznikající v souvislosti s prohlížením nebo jiným užíváním těchto internetových stránek se řídí českým právem.
Obsah internetových stránek:
Uživatelé berou na vědomí, že není možné zaručit, že obsah těchto internetových stránek bude vždy zcela přesný, pravdivý a pravidelně aktualizovaný. Provozovatel publikuje veškeré informace, tipy nebo rady uvedené na internetových stránkách v dobré víře o jejich nezávadnosti. V žádném případě je však nelze považovat za odborné informace, tipy nebo rady.

Uživatelé berou na vědomí, že obsah internetových stránek a jeho rozsah se může měnit nebo být zcela odstraněn, a to bez předchozího upozornění. Provozovatel si vyhrazuje právo podmínit přístup k některému obsahu internetových stránek registrací uživatele.

Žádná informace obsažená na těchto internetových stránkách nepředstavuje nabídku na uzavření smlouvy.
Ochrana osobních údajů:
Přístup na internetové stránky nebo jejich část může být podmíněn registrací uživatele, tj. sdělením některých osobních údajů provozovateli. Jedná se zejména o jméno, příjmení, region, rok narození, e-mailovou adresu, zájmy, preference, atd.

Jakékoli osobní údaje poskytnuté uživatelem v souvislosti s užíváním těchto internetových stránek, zejména při registraci, budou shromažďovány a zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, provozovatelem nebo třetí osobou – zpracovatelem, na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. Se získanými údaje je nakládáno jako s přísně důvěrnými.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak pokud se uživatel rozhodnul údaje poskytnout, je povinen poskytnout údaje přesné a pravdivé, v případě jejich změny tuto neprodleně písemně oznámit provozovateli. Jejich poskytnutím v rámci registrace uživatel souhlasí se shromažďováním a zpracováním poskytnutých údajů provozovatelem coby správcem jakýmikoli prostředky pro dále uvedené účely po dobu nezbytně nutnou. Svůj souhlas s jejich použitím může uživatel kdykoliv bezplatně písemně odvolat.

Na základě žádosti uživatele mu budou za úhradu nutných nákladů poskytnuty informace o zpracování jím poskytnutých osobních údajů ve smyslu § 12 zákona č. 101/2000 Sb. Pokud se bude uživatel domnívat, že provozovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, je oprávněn od provozovatele požadovat vysvětlení nebo žádat odstranění závadného stavu (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Nevyhoví-li provozovat žádosti uživatele, má uživatel právo obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento úřad se však může účastník obrátit i přímo.

Použití osobních údajů:
Osobní údaje poskytnuté provozovateli v rámci registrace na těchto internetových stránkách mohou být použity pouze k následujícím účelům: marketingové účely, nabídka služeb a produktů, marketingové soutěže, zasílání informací o pořádaných akcích, soutěžích, výrobcích a jiných aktivitách, a to formou zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb, o některých službách informační společnosti, v platném znění (např. e-mailem, SMS, MMS, telefonicky). Souhlas se zasíláním obchodních sdělení lze kdykoli odvolat, a  to způsobem uvedeným v každém obchodním sdělení.

Získané osobní údaje mohou být předány společnostem ze skupiny provozovatele či jiným zpracovatelům, a to za účelem nabízení obchodu a služeb.

Souhrnné informace o uživatelích:
Shromažďované údaje mohou být zpracovány do anonymizovaných (tj. identifikaci jednotlivých uživatelů neumožňujících) agregovaných celků pro účely zjištění zájmů a preferencí uživatelů. Takto agregované a anonymizované údaje může provozovatel nebo jiná společnost ze skupiny provozovatele uveřejnit za účelem charakteristiky poskytovaných služeb pro potencionální partnery, odběratele, inzerenty a další osoby nebo k jiným účelům.

Shromažďování dat, odkazy na jiné internetové stránky:
Počítačový systém a software užívaný těmito internetovými stránkami může v rámci svého běžného fungování shromažďovat data související s užíváním internetového komunikačního protokolu za účelem získávání anonymních statistických údajů o užívání stránek a ke kontrole jejich správného užívání. Přestože tyto údaje, jako například druh používaného prohlížeče, IP adresa (internetový protokol), názvy počítačových domén používaných uživatelem při přihlášení se na internetové stránky, jiné parametry vztahující se k operačnímu systému a výpočetnímu prostředí počítače používaného k přístupu na internetové stránky, nejsou shromažďovány za účelem identifikace uživatele, i tak mohou vést k jeho identifikaci přiřazením údajů uchovávaných třetími stranami. V každém případě budou údaje okamžitě po zpracování smazány.

Tyto internetové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné, provozovatelem nekontrolované internetové stránky. Provozovatel neodpovídá za obsah takových internetových stránek nebo za ochranu osobních údajů na takových internetových stránkách.
V případě, že se uživatel těchto internetových stránek rozhodne navštívit některou z internetových stránek, na něž tyto internetové stránky odkazují, doporučuje se seznámit se s jejich pravidly na ochranu osobních údajů.

Duševní vlastnictví:
Obsah publikovaný na těchto internetových stránkách je předmětem ochrany autorského práva dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Autorská díla publikovaná na těchto internetových stránkách, včetně vizualizace a designu stránek, veškerých vyobrazení a databází, které mohou být obsahem stránek, mohou být uživateli užívána pouze pro osobní potřebu. Užití autorských děl publikovaných na těchto internetových stránkách, tj. jejich rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti, apod., pro jiné než osobní potřeby uživatelů, je zakázáno, s výjimkou případů, kdy jejich užití autorský zákon dovoluje nebo kdy provozovatel těchto internetových stránek k takovému užití poskytne příslušné oprávnění.

Označení produktů:
Označení produktů uváděných na těchto internetových stránkách mohou být chráněna ochrannými známkami v souladu se zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v platném znění. Jakékoli užití ochranných známek jinou osobou než jejím vlastníkem je zakázáno s výjimkou případů, kdy vlastník dané ochranné známky poskytne k jejímu užití příslušné oprávnění. Zejména se jedná o ochrannou známku „Toyota“ a její varianty.

Tyto internetové stránky neobsahují veškeré značky registrované provozovatelem nebo společnostmi ze skupiny provozovatele u Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky nebo dle mezinárodních právních předpisů u jiných organizací.

Změny podmínek:
Veškeré změny těchto podmínek budou uveřejněny na těchto internetových stránkách.

Kontakt:
Toyota Central Europe


Pravidla používání souborů Cookies.
Co jsou cookies?
Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Pomáhají identifikovat Vaše zařízení pro náš server. Běžně pomáhají zajistit, aby webové stránky fungovaly lépe a efektivněji. Webové stránky totiž dokážou tyto soubory přečíst i přepsat a cookies jim umožňují, aby rozpoznaly a zapamatovaly si důležité informace, díky nimž pro vás bude užívání pohodlnější. K čemu cookies slouží? Cookies pouze zaznamenávají například, jaké stránky byly navštíveny dotyčným zařízením a jak dlouho návštěva trvala. Uživatelé mají možnost nastavit své počítače tak, aby přijímaly všechny cookies, upozornily je, když cookie přijmou, nebo cookies nepřijímaly vůbec. Těmto uživatelům pak samozřejmě nemohou být poskytnuty určité osobní služby. Cookies třetích stran Používáme zásuvné moduly sociálních sítí Facebook a Google.
Pro informace o provozovatelích sociálních sítí, jejichž moduly jsou na webu využívány, prosím, navštivte sekce ochrany soukromí na těchto odkazech:www.facebook.com/about/privacy/
www.google.cz/intl/cs/policies/privacy/
SOUHLASÍM
Pravidla soutěže Corolla50

Pořadatel soutěže: Toyota Central Europe - Czech, s.r.o., Bavorská 2662/1, 15500 Praha, Stodůlky, IČ: 60198435, zapsaná spisovou směrnicí C 24834 vedené u Městského soudu v Praze. (dále jen „pořadatel“)
Název soutěže: Corolla50
Místo průběhu soutěže: Soutěž probíhá společně na území České republiky prostřednictvím webových stránek www.corolla50.cz a sociální sítě FACEBOOK (dále jen „místo konání soutěže“).
Organizátor soutěže: VivaKi Czech Republic s.r.o., divize Newcast, IČO: 62411527, se sídlem Jankovcova 1114/23, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 34198 (dále jen „organizátor“).
Rozhodné právo: Jakékoli vztahy vznikající v souvislosti s prohlížením nebo jiným užíváním těchto internetových stránek se řídí českým právem.
Trvání soutěže: Soutěž trvá od 1. 9. 2016 do 30. 9. 2016 do 12:00 hod.
Podmínky účasti v soutěži: Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“). Soutěžící účastí v soutěži udělují souhlas se zpracováním osobních údajů.
Pravidla soutěže a způsob určení vítězů: Pořadatel umožní vkládání soutěžních příspěvků na webové stránce www.corolla.cz. Úkolem soutěžících je vyfotit a nahrát fotografii svého vozu Toyota Corolla společně s pravdivým počtem najetých kilometrů a roku výroby na webové stránky. Výhercem v kategorii “nejstarší Corolla” se stává soutěžící, který bude mít největší počet najetých kilometrů. Fotografie dale budou zveřejněny na sociální síti FACEBOOK na profile Toyota Česká republika. Výherce v kategorii “nejhezčí Corolla” bude vybrán odbornou porotou složenou ze zástupců pořadatele. Každý soutěžící, který zveřejní vulgární příspěvek nebo příspěvek, který nesplňuje zadání, bude ze soutěže vyřazen.
Výhry a vyhlášení vítězů Soutěžící, jehož Toyota má nejvíce najteých kilometrů u daného dealera, získává pronájem vozu Toyota Corolla 2016 na víkend dle svého výběru a výměnu oleje a filtrů zdarma. Soutěžící, který bude porotou označen jako výherce, získá pronájem vozu Toyota Corolla 2016 na týden dle svého výběru. Výherci budou kontaktováni emailem.
Autorská práva Soutěžící odpovídá za to, že zasláním soutěžního příspěvku a jeho následným zveřejněním na sociální síti FACEBOOK nebudou porušena práva třetích osob, zejména, že nebude zasaženo do autorských práv třetích osob. Soutěžící zároveň svou účastí v soutěži uděluje pořadateli bezplatně celosvětovou licenci k užití veškerých autorských děl, které vytvoří v souvislosti se soutěží, a to v neomezeném rozsahu (tj. zejména všemi způsoby dle ustanovení § 12 odst. 1 a 4 autorského zákona), včetně práva takové autorské dílo kdykoliv v průběhu soutěže nebo po jejím ukončení upravit, pozměnit nebo užít spolu s jiným dílem, a to po celou dobu trvání majetkových práv, s právem udělit právo dalšího užití (podlicenci) autorského díla třetím osobám v celém rozsahu udělené licence. Pořadatel není povinen udělenou licenci využít. Pro vyloučení pochybností platí, že pro účely udělení licence představuje vložení jakéhokoliv autorského díla do soutěže soutěžícím návrh na uzavření licenční smlouvy ve smyslu § 46 odst. 5 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (v platném znění), přičemž přijetí tohoto autorského díla pořadatelem, bez ohledu na to, jestli byl o tomto přijetí soutěžící vyrozuměn nebo nikoliv, přestavuje souhlas pořadatele s tímto návrhem na uzavření licenční smlouvy ve smyslu § 46 odst. 6 autorského zákona.
Souhlas se zpracováním osobních údajů Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) a s jejich zařazením do databáze společnosti Toyota Central Europe - Czech, s.r.o., Bavorská 2662/1, 15500 Praha, Stodůlky, IČ: 60198435, zapsaná spisovou směrnicí C 24834 vedené u Městského soudu v Praze, jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na 2 roky, popř. do odvolání souhlasu. Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména ustanoveními § 11, § 12 a § 21, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, věk a adresa. Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících (dále jen „účastník soutěže“), na dobu od vyhlášení výsledků soutěže až do případného písemného odvolání souhlasu. Osobní údaje jsou od účastníka soutěže získávány na základě soukromé zprávy, prostřednictvím které je subjekt údajů sdělí pořadateli soutěže. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě. Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Účastník soutěže má dále právo se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce, a pokud jim správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však muže účastník soutěže obrátit i přímo. Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat. Odvoláním svého souhlasu účastník ztrácí nárok na výhru v soutěži.
Další důležité podmínky soutěže: Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici stránkách www.corolla50.cz. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu. Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti FACEBOOK do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku duplicity FACEBOOK účtů, nemá nárok na výhru. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či profil FACEBOOK vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např.: duplicitní účet FACEBOOK). Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či FACEBOOK profil odporuje pravidlům sociální sítě FACEBOOK. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti FACEBOOK. Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě FACEBOOK). Pořadatel dále neručí za doručení zprávy (komentáře), prostřednictvím které budou informováni výherci soutěže a za doručení výhry zaslané prostřednictvím doručovatele poštovních služeb. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a organizátora soutěže, a osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch pořadatele soutěže. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti FACEBOOK. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti FACEBOOK.

V Praze dne 1. 9. 2016